Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji?

Odpowiedź

Ponieważ ZEN.COM jest licencjonowany przez Bank Litwy i regulowany przez odpowiednie przepisy Unii Europejskiej dotyczące rynków i usług finansowych, jesteśmy prawnie zobowiązani do przestrzegania nałożonych na nas wymogów, jak np.:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu 2005/60/EC oraz dyrektywę Rady 2006/70/EC, ze wszystkimi jej późniejszymi zmianami i poprawkami,
  • Ustawy Republiki Litewskiej o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • innych przepisów krajowych.

Wyżej wymienione przepisy prawa wymagają od nas między innymi:

  • identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz w przypadkach, gdy ma to zastosowanie, jego/jej upoważnionych przedstawicieli i beneficjentów rzeczywistych - zbierania informacji o celu i zamierzonym charakterze relacji biznesowych, w tym uzyskiwania dokumentów potwierdzających te informacje,
  • okresowego przeglądania i aktualizowania informacji o celu i zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych klienta,
  • monitorowania transakcji klienta i uzyskiwania na ich podstawie dokumentów będących dowodem na to, że transakcje nie są związane z działalnością przestępczą, taką jak pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Nie zbieramy żadnych informacji poza tymi, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom, w tym podczas weryfikacji transakcji, lub sprawdzenia tożsamości.

Czy ten artykuł był pomocny?